«تحویل به حمل کننده» یعنی این که فروشنده باید کالا را در محل کار خویش یا محل تعیین شده دیگری، به حمل کننده یا شخص دیگری که از سوی خریدار تعیین شده، تحویل دهد. این اصطلاح میتواند بدون توجه به روش حمل و همچنین در مواردی که بیش از یک روش حمل استفاده شده است، به کار رود. طرفین به خوبی آگاهند که باید نقطه تحویل کالا در محل تعیین شده را به روشن ترین شکل ممکن مشخص کنند، زیرا که ریسک از آن نقطه به خریدار منتقل میشود.

  • فروشنده بایستی کالا و سیاهه بازرگانی را طبق قرارداد فروش تهیه و هرگونه مدرک مطابقت دیگری را که ممکن است طبق قرارداد لازم باشد ارائه کند.
  • فروشنده بایستی بسته به مورد، به هزینه و ریسک خود هرگونه پروانه صدور یا سایر مجوزهای رسمی را گرفته و کلیه تشریفات لازم برای صدور کالا را انجام دهد.
  • فروشنده وظیفه ای در برابر خریدار برای بستن قرارداد حمل ندارد. با این حال در صورت درخواست خریدار یا مطابق رویه تجاری و اگر خریدار دستور خلافی در زمان مقرر نداده باشد، فروشنده می تواند نسبت به بستن قرارداد متداول به ریسک و هزینه وخریدار اقدام کند. فروشنده ممکن است در هر دوحالت از بستن قرارداد خودداری کند، که در این صورت باید بی درنگ موضوع را به اطلاع خریدار برساند.
  • فروشنده وظیفه ای در برابر خریدار برای بستن قرارداد بیمه ندارد با این حال، فروشنده باید بنا به درخواست، هزینه (در صورت وجود) و ریسک خریدار، اطلاعاتی را که خریدار برای تهیه بیمه لازم دارددر اختیار وی قرار دهد.
  • فرشنده بایستی به هزینه و ریک خریدار، اطلاعیه کافی حاکی از اینکه کالا تحویل شده یا اینکه حمل کننده یا شخص دیگری که توسط خریدار انتخاب شده از گرفتن کالا در زمان توافق شده قصور ورزیده به خریدار بدهد.
  • فروشنده بایستی به هزینه خویش اسناد معمول حاکی از حمل کالا را در اختیار خریدار قرار دهد.
  • فروشنده بایستی بنا به درخواست، هزینه و ریسک خریدار برای دریافت اسناد حمل به وی کمک کند.
  • فروشنده بایستی بسته به مورد، به موقع و بنا به درخواست، هزینه و ریسک خریدار هرگونه سند و اطلاعات، از جمله مجوزهای امنیتی کالا را که خریدار برای صدور و یا ورود کالا و یا حمل آنها به وی کمک کند.

محل تحویل کالا

اگر قصد طرفین تحویل کالا در محل کار فروشنده باشد، آنها باید نشانی محل(های) مذکور را به عنوان محل تحویل تعیین شده مشخص کنند. به عبارت دیگر، اگر منظور طرفین تحویل کالا در محل دیگری باشد، آنها باید محل نشانی دیگری به عنوان محل تحویل تعیین شده نام ببرند.

اصطلاح«FCA» فروشنده را، حسب مورد، ملزم به ترخیص کالا برای صادرات می ­کند. به هر حال در این اصطلاح فروشنده وظیفه ای برای ترخیص کالا برای ورود، پرداخت عوارض واردات یا انجام تشریفات گمرکی برای ورود کالا ندارد.

برای آگاهی بیشتر با کارشناسان ما در شرکت حمل و نقل بین المللی راهگشاکالا تماس بگیرید.

همراه و واتساپ: 09155139662- 09129439638- 09383824263

دفتر: 77-38768176-051