مشهد، رضا شهر، بلوار رضوی، بین رضوی 8 و 10، پلاک 138
info@rahgoshakala.com
985138786177+
استعلام قیمت

تامین

شرایط اینکوترم FCA

/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85-fca

 «تحویل به حمل کننده» یعنی این که فروشنده باید کالا را در محل کار خویش یا محل تعیین شده دیگری، به حمل کننده یا شخص دیگری که از سوی خریدار تعیین شده، تحویل دهد. این اصطلاح میتواند بدون توجه به روش حمل و همچنین در مواردی که بیش از یک روش حمل استفاده شده است، به کار رود.


تامین و حمل کنجد افغانی

/%DA%A9%D9%86%D8%AC%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C

کنجد، دانه ی روغنی جادویی